Avís de privacitat

D’acord amb la normativa vigent, XIQUÉS ASSOCIATS, S.L. està adaptada al Reglament General de Protecció de Dades, comprometent-se al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i assumint a aquests efectes, les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Per a més transparència us facilitem la següent informació:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: XIQUÉS ASSOCIATS, S.L. – CIF: B62758891
Dir. Postal: Ronda Sant Pere 11, principal 2ª 08010 Barcelona
Telèfon: (+34) 933 178 462
Correu electrònic: info@xiques.cat
Delegat Protecció de Dades: Mercè Xiqués
Contacte DPD: protecciodades@xiques.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A XIQUÉS ASSOCIATS, S.L. tractem la informació que ens faciliten a través del formulari de contacte per a donar resposta a les consultes rebudes, així com per a gestionar les peticions que ens facin.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre la persona interessada no sol·liciti la supressió de la informació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

XIQUÉS ASSOCIATS, S.L. pot contractar infraestructura virtual segons un model de “computació al núvol” a través de diferents proveïdors ubicats dins i fora de la UE. Els proveïdors de fora de la UE compleixen amb el framework “E.U-US Privacy Shield”:

No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, tret d’obligació legal.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació, sobre si a XIQUÉS ASSOCIATS, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les dades. XIQUÉS ASSOCIATS, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la potabilitat, les persones interessades tenen dret a obtenir les dades personals que els afecten en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o documentació identificativa equivalent, dirigit a XIQUÉS ASSOCIATS, S.L., Ronda Sant Pere 11, principal 2ª 08010 Barcelona.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès degudament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.