Serveis

Assessoria jurídica

Especialitzats en diverses àrees en dret per resoldre i qualsevol contratemps que es presenti.

Departament jurídic

El departament jurídic dona cobertura legal a la resta de departaments del despatx.

També efectua l’assessorament particular als nostres clients, tant en el moment previ a la realització de qualsevol  tipus de negoci jurídic, com en el cas de necessitar resoldre algun conflicte que els impliqui.

Alguns dels serveis que dona el departament jurídic son:

Farmàcies

 • Assessorament jurídic en general
 • Tramitació d’expedients de trasllats de farmàcia.
 • Noves autoritzacions d’oficines de farmàcia.
 • Expedients sancionadors.
 • Compravenda d’oficines de farmàcia.
 • Recursos administratius i judicials referents a les oficines de farmàcia.

Dret successori

 • Assessorament per a la planificació jurídica i fiscal de l’herència (testaments).
 • Tramitació d’expedients successoris (acceptació herència, liquidació d’impost sobre successions, increment del valor dels terrenys, inscripció Registre de la Propietat de finques).
 • Reclamació judicial de la problemàtica hereditària.

Civil

 • Assessorament en contractes d’arrendament.
 • Compravendes i d’altres figures jurídiques d’adquisició de béns mobles i immobles.
 • Reclamacions judicials civils (reclamacions de quantitat, desnonaments, comunitats de propietaris —ascensors, obres, morosos-).

Administratiu

 • Recursos administratius davant de les diverses administracions.
 • Interposició recursos contenciosos-administratius (contra actes d’Ajuntaments, Generalitat o altres).

Mercantil

 • Constitucions de societats, trasllats de domicili i augments de capital.

Altres Serveis

A Xiqués i Associats comptem amb tots els departaments especialitzats en l’assessorament Fiscal/financer, laboral, comptable i jurídic.

Altres Serveis

A Xiqués i Associats comptem amb tots els departaments especialitzats en l’assessorament Fiscal/financer, laboral, comptable i jurídic.

Xiqués i els avantatges com a departament jurídic

Assessorament proper i professional.

Assessorament Jurídic segons les normatives vigents.

Visió global per a facilitar la millor solució en conflictes.

Ens adaptem a les necessitats jurídiques i legals de la teva empresa.

A Xiqués associats som un despatx molt consolidat en el temps i l’experiència. Treballem amb estabilitat i, com a resultat, podem oferir als nostres clients un tracte professional, proper i estable.

Emplena el següent formulari si desitges sol·licitar més informació.

Formulari de contacte

Consentimiento RGPD*